НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
 НА 11 ДЕКЕМВРИ: ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪЮЗ
„АТЛАНТИК”

Общото събрание на Съюз „Атлантик” ще се състои от 17 ч. на 11.12.2012 г. в Музикалната зала на Централния военен клуб - София.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Избор на ръководство на събранието и на работни органи:
1.1 Избор на председател на събранието;
1.2 Избор на секретар-протоколчик;
1.3 Избор на Комисия за проверка на кворума и за избор на нови членове на Управителния съвет;
1.4 Избор на Комисия за обработка на предложенията за изменения на Устава на СОРА.

2. Изнасяне на отчетен доклад от председателя на УС.
2.1 Приемане на отчетния доклад.

3. Финансов отчет, изготвен от експерт-счетоводител (докладва заместник-председателят).
a. Приемане на финансовия отчет и обсъждане размера на членския внос.
                 
4. Дискусия.

5. Изслушване на председателите на работните органи на събранието и гласуване на решения:
5.1 По промени в Устава.
5.2 По плана за работа през 2013 г. и по финансовия план.

6.  Избор на председател и на членове на УС.

7. Коктейл.