НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
 НАТО ВРЪЧИ ВИСОКО ОТЛИЧИЕ НА ПРОФ. Д-Р
ИНЖ. ЕВГЕНИ МИЛАНОВ

Ръководеният от него международен екип получи Годишната награда’2012 за научни постижения на Организацията за изследвания и технологии (RTO) на НАТО

Колектив сътрудници от Центъра с ръководител проф. д-р инж. Евгени Миланов в състава на работната група на панел AVT-161 получи Годишната награда’2012 за научни постижения на Организацията за изследвания и технологии (RTO) на НАТО, явяваща се най-високото отличие за изследователска група в рамките на НАТО. Наградата е авторитетно признание за професионалната компетентност на ръководителя и колектива, както и за високото качество на проведените числени и експериментални изследвания, резултатите от които
представляват оригинален принос в цялостната оценка на съвременните методи за прогнозиране и контрол на устойчивостта на въздушни и морски превозни средства.

Възможността за точно прогнозиране на статичната и динамична устойчивост на въздушни и морски превозни средства с използване на изчислителната динамика на флуидите може да промени революционно проектирането на въздушните и морските транспортни средства на
НАТО. Усъвършенстването на изчислителните модели би намалило значително обема на експерименталните тестове, необходими за верифициране на идейните концепции и за проявяване на особеностите в поведението на самолетите и корабите преди тяхното реално изграждане.
Изследователската работна група AVT-161 на НАТО използва съвременни изчислителни и експериментални средства за определяне възможността за точно предсказване на аеродинамичните и маневрени качества на самолети и кораби за осигуряване на тяхната устойчивост и контрол по време на движение. Извършеното изследване се базира на интегриран подход с прилагане на експериментални изследвания, числено симулиране и методи за прогнозиране и контрол на устойчивостта на транспортните средства.
Изпълненият от работната група AVT-161 проект е забележителен и с това, че никога по-рано в един проект не са участвали такъв голям брой изследователи (общо 46) от 14 страни-членки на НАТО с единствената цел да получат съвместно обемен пакет от експериментални и аналитични данни в две различни области - въздушен и морски транспорт, които ще окажат голямо въздействие върху бъдещото развитие на въздушната и морска политика на НАТО, и в частност - на развитието на военновъздушните и военноморски средства. За 4-те години работа
на работната група AVT-161 са изразходвани над 10 млн. евро за изграждане на модели и тестването им в аеродинамични тръби и водни басейни, за изграждане на база данни с експерименталните резултати, за разработване на сложни числени модели, реализиране на симулации и получаване на числени резултати за аналитични сравнения с експерименталните данни.
Освен огромната база данни от експериментални и числени резултати, които ще се ползват години напред, в хода на активната работа по проекта е получено и голямо количество съпътстващи документирани резултати - разработена е една докторска дисертация и няколко дипломни работи в областта на инженерните науки, отпечатани са 13 статии в реномирани
научни списания и са представени 33 доклада на международни конференции. Методите за управление на проекта, приложени от работната група AVT-161, ще служат като опорна точка и водещ критерий за организиране изпълнението на изследователски
Наградата, връчена на проф. д-р инж. Евгени Миланов
Специалното придружително писмо от директора на Службата за подкрепа на сътрудничеството, г-н Рене Ларос, до директора на Института по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика (ЦХА), академик Стефан Воденичаров, страница 1.
Страница втора от придружителното писмо.
проект от следващите работни групи.
При обявяването на наградата ръководството на Организацията за изследвания и технологии (RTO) на НАТО и лично директорът на Агенцията за изследвания и технологии - генерал-майор Алберт Хуснайоу високо са оценили значителния оригинален научен принос в базата
знания на НАТО на проекта, разработен в условията на безпрецедентно по своя размах международно сътрудничество. В разпространеното изявление по време на награждаването се изтъква, че проектът на AVT-161 е ярък пример за творческо изпълнение на мисията на Организацията за изследвания и технологии (RTO) на НАТО да провежда кооперативни
изследвания и обмен на знания с цел повишаване ефективността и сигурността на гражданските и военни транспортни средства чрез прилагането на високи технологии.
В България наградата пристигна със специално придружително писмо от директора на Службата за подкрепа на сътрудничеството, г-н Рене Ларос, до директора на Института по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика (ЦХА), академик Стефан Воденичаров, който я връчи на проф. д-р инж. Евгени Миланов на тържествено заседание на Научния съвет на Института. В писмото се изразява благодарност за оказаната институционална подкрепа на проф. Е. Миланов и неговия екип за работа по проекта и се подчертава високата оценка на неговия принос и на постигнатите изключителни научно приложни резултати по проекта.
Д-р Костадин ЙОСИФОВ,
ръководител на ЦХА - Варна