НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
 ЗАПОЧВА РАЗШИРЯВАНЕТО НА СИСТЕМАТА ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА КОРАБНИЯ ТРАФИК

Започва разширяването на системата за управление на трафика на плавателните съдове (VTMIS), финансирано от Оперативна програма „Транспорт” 2007 - 2013 г. Това съобщават за „Морски вестник” от дирекция „Международно сътрудничество, връзки с обществеността и протокол” на ДП „Пристанищна инфраструктура”. С решение № РД-10-28/15.12.2012 г. на генералния директор на ДП „Пристанищна инфраструктура” се обявява обществена поръчка „Доставка и монтаж на оборудване и изпълнение на СМР за проект БГ 161 РО 004-4.0.01-0005” Информационна система за управление на трафика на плавателните съдове – фаза 3, финансиран по Приоритетна ос 4 на Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г. Поръчката обхваща изпълнението на пет от дейностите по проекта и включва реализиране на мерки за информация и публичност:
1. Разширяване на обхвата и функциите на системата за управление на корабния трафик;
2. Създаване на национален център за електронен
Разширяването на системата за управление на трафика на плавателните съдове (VTMIS), включва и доставка и монтаж на ново оборудване в сграда за брегови център на управление и информационно обслужване на корабоплаването - Варна. Снимка Пресиян Панайотов
документооборот в морския (НЦЕДМТ) и доставка и монтаж на ново оборудване за националния център;
3. Надграждане и разширение на преносната среда (РРЛ) и технологично обновление на радиокомуникационната система GMDSS - проектиране и изпълнение строителни и монтажни дейности за пет обекта;
4. Доставка и монтаж на ново оборудване в сграда за брегови център за управление и информационно обслужване на корабоплаването - Бургас;
5. Доставка и монтаж на ново оборудване в сграда за брегови център на управление и информационно обслужване на корабоплаването - Варна.
Прогнозната стойност на поръчката е 27 829 079 лв. без ДДС.
Документацията за участие е достъпна на официалната интернет-страница на ДП „Пристанищна инфраструктура”. Срокът за получаване на документацията за участие е 21.01.2013 г. - 17.30 часа, а срокът за получаване на оферти - 29.01.2013 г. - 17.30 ч.
Подадените оферти ще бъдат отворени на 30.01.2013 г. от 11 часа. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и средствата за масово осведомяване.