НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
 КАК ЩЕ ИЗГЛЕЖДА СГРАДАТА НА БУЛРИС?
Автор на концепцията и проекта на съоръжението е екип на „ВАМОС” ООД - архитектура и дизайн, под ръководството на арх. Николай Симеонов.

Както вече ви съобщихме, в Русе вчера бе направена първата копка на сградата на Център за речно-информационни услуги (River Information Services - RIS). Изграждането на центъра е част от дейностите, попадащи в обхвата на фаза 2, лот 1 от проект БГ 161 РО 004-4.0.01-0003 от „Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав - БУЛРИС”. Със съдействието на ДП „Пристанищна инфраструктура” ви представяме проекта и визията на бъдещата сграда на БУЛРИС.

Технически параметри са:
 
- застроена площ 245 кв. м.
- разгърната застроена площ 805 кв. м.
- площ на парцела 901 кв. м.
Силуетът ще бъде изцяло интегриран като пространствено-обемно решение към характерния релеф на брега, очертан от каменните кейови стени. Композиционното решение е базирано на принципа на контраста - новият Център за речно-информационни услуги едновременно ще хармонира с речния бряг и ще встъпва в своеобразен диалог с околните исторически сгради.
Съгласно Виза за проектиране, сградата трябва да бъде на 3 нива.
На втория етаж на сградата ще бъдат ситуирани функционалното ядро на сградата - контролна зала с непрекъснат режим на работа, зала за обучения, технологични помещения, в които ще бъдат разположени сървърите за осигуряване на сложната апаратура на системата. Третото ниво ще бъде организирано за разполагането на център за кризисни ситуации, който ще създава подходящи условия за работа в непрекъснат режим на големи екипи и ще бъде осигурен със специални комуникации, които ще осигуряват връзка между различните институции, ангажирани с целия процес по контрол и управление на корабния трафик.
На покрива на сградата ще бъде обособено четвърто технологично ниво, на което ще бъдат разположени антени и станции за работата на информационната система и фотоволтаична система, която ще осигурява висока степен на енергийна ефективност.
В процеса на предпроектни проучвания е извършено обстойно изследване за въздействие на земетръс, проведен е модален динамичен анализ, отчетени са 15 собствени форми на конструкцията, като при това е активирана около 80 % от масата й. Предложени са такива конструктивни решения, така, че сградата да бъде в състояние да поеме сеизмични сили от VIII степен.
Сградата е проектирана при спазване на най-съвременните изисквания за енергийна ефективност: пасивни мерки за енергийна ефективност (топлинна изолация и др.) са заложени в самата конструкцията на сградата; предвидени са необходимия брой инвертори за преобразуване на постоянното напрежение в променливо и автоматично включване и изключване на собственото електрозахранване; използване на двойна фасада с вградени ретро-оптични слънцезащити.
Извършената оценка показа, че след изпълнение на проекта сградата ще отговаря на клас „A” на енергопотребление.
С изграждането на Центъра за речно-информационни услуги ще бъде създадена на една истински високотехнологична, модерна, съвременна и интелигентна сграда. 
По време на изграждане на обекта ще бъдат ангажирани повече от 250 специалисти от над 29 строителни и инженерни специалности от областите Русе, Велико Търново, Бургас и София.
С обслужването на системата БУЛРИС ще бъдат ангажирани пряко 18 висококвалифицирани специалисти в областта на водния транспорт, информационните технологии и комуникациите.
Преки ползватели на речните информационни услуги след приключване на проекта ще бъдат компании и институции от транспортния сектор - корабни оператори, административни структури, отговорни за контрола и координацията на транспорта по водните пътища, корабоводители, оператори на пристанищни терминали, институции, свързани с опазване на околната среда и водите, митнически служби, гранична полиция от двата бряга на реката.
Прилагането на електронната навигация ще подкрепи дейността на товародатели, товарополучатели, брокерски и агентски фирми, участници в пътническия и товарния трафик по река Дунав.
Ефективното управление на корабния трафик и широкия спектър от възможности за обмен на данни и информация е реален стимул за  развитие както на товарните превози, така и на пътническото корабоплаване, а ефектът от засилване на контактите по реката ще бъде осезаем за всички  жители на региона и страната, за туристи от съседните и дунавските държави,
Проектирането и изграждането се финансира в рамките на  проект: „Създаване на речна информационна система в българската част на р. Дунав - БУЛРИС”  - Фаза 2, Лот 1: „Изграждане на РИС ЦЕНТЪР РУСЕ и строителен надзор”, финансиран по Приоритетна ос 4 „Подобряване на условията за корабоплаване по морските и вътрешно-водни пътища” на Оперативна програма „Транспорт” 2007 - 2013 г.