НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
„ТРАКИЙСКИ ВЛАДЕТЕЛСКИ ДОМ КРАЙ СЕЛО СИНЕМОРЕЦ”,
ТОМ І

Археологията обогатява историята на странджанските траки
С издаването на книгата за археологическите изследвания при село Синеморец се попълва една съществена празнина в българската археологическа книжнина. Книгата е двуезична - на български и английски език и това в още по-голяма степен повишава нейната актуалност и значимост. Колегите Даниела Агре, Светослав Йорданов и Атанас Койчев ни понасят едно богато илюстрирано албумно издание, което красноречиво и компетентно осветлява историята на странджанските траки.
Археологическите изследванията в района на Странджа през последните няколко десетилетия на ХХ век имаха преди всичко разузнавателен характер и те бяха публикувани в поредицата „Мегалитите в Тракия”,  Адмирация заслужава изборът на Даниела Агре и нейните сътрудници да проучат чрез разкопки тракийски владетелски дом, разположен непосредствено на морския бряг. Значението на морето винаги е привличало моето внимание и това е изразено в редица мои публикации. Затова аз се възхищавам от техните резултати и естествено от тяхното ново луксозно издание.
Книгата „Тракийски владетелски дом край село Синеморец” е структурирана целесъобразно и перфектно в съответствие с тематиката и предназначението си. Тя се състои от Увод и четири глави. Българският и английският текст са разположени в две


колони на всяка страница, а цветните и черно-белите илюстрации съответно съобразно текста, който се отнася за тях. Тази прегледност и точност обуславя лесното възприемана на словесните обяснения и заключения на авторите.
В Увода ръководителката на археологическите разкопки привежда сведения на древните за странджанското крайбрежие. Самото му разположение е наречено от Даниела Агре „ектествен мост между Черноморието, Мраморно море, Тракийския Херсонес, Анатолия и вътрешността на Тракия”. Тук е направен анализ на археологическите проучвания и публикации преди началото на нейните разкопки в местността „Голата нива” при Синеморец.  На читателите се припомня чрез цветна илюстрация и забележителното златно съкровище от надгробната могила в местността Поляните, открито и публикувано от самата нея.
В Глава първа изследователката прави точно описание и археологическа характеристика на крайбрежното възвишение, приютило в древността тракийски владетел и неговите наследници. Техният дом има преимуществото да се открива без допълнителни културни наслоявания от последвалите исторически епохи.
Словесното описание на разкритите части от укрепителната система е направено с точност и вещина. Глава първа завършва с изложение на „обстоятелствата на намиране на сребърното съкровище” и подробно описание на неговото разположение в хоризонталната и вертикална стратиграфия. Укрепителната и жилищната архитектура са документирани чрез снимки и чертежи. Отделни под-глави са посветени на изследваната кула и оградната стена. В края на Глава първа се натъкваме на данни за обстоятелствата, при които са откривани  монетите.
На сребърните тетрадрахми от Синеморското съкровище е посветена подробната Глава втора (48-184 стр.). Монетите са систематизирани по градове и владетели. Започва се с александровия тип тетрадрахми на Одесос (2 екз.) и Месамбрия (3 екз) и се стига до внушителния брой - 36 тетрадрахми на тракийския цар Мостис.
Следва подробен и критичен Библиографски преглед на публикациите върху тетрадрахми на Мостис, последван от многобройните монети на Бизантион  (93- 169 стр.), тетрадрахмите на Витинското царство (170-177 стр.) и единствената монета, сечена в Кизик.
На стр. 62 и 63 авторите ни дават точни данни за 19-те мостидови тетрадрахми, известни от литературата преди откриването на сребърното Синеморско съкровище.
Авторът на Глава трета Атанас Койчев публикува  бронзовите монети, открити при разкопките, ръководени от Даниела Агре Това е една монета на Аполония Понтика, една трудно определяема на ранния тракийски цар Котис, втора на царувалия в периода 57-48 г- пр. Хр. едноименен владетел и три бронзови монети на Мостис.
Най-многобройните тетрадрахми на Бизантион (Константинопол) от Лизимахов тип (143 екземпляра). Това, според мене, се дължи на обстоятелството, че Странджанската област е доста близо до града Босфора и би могла да се възприема като негов хинтерланд.
Своевременното публикуване на Синеморското сребърно съкровище в отделен том прави чест на авторите Даниела Агре, Светослав Йорданов и Атанас Койчев. Изчерпателното описание на български и английски език на самия владетелски дом, илюстрирането на всяка монета, богатата библиография, компетентно съставените таблици и интерпретациите заслужават висока оценка. Новото издание за владетелския дом тепърва ще играе съществена роля в нашата и световната нумизматична и историческа литература.
Обстоятелството, че сребърното съкровище произлиза от един регион, за който често четем у античните автори, повишава стойността, постигната от колегата Даниела Агре. Том I от поредицата „Тракийски владетелски дом край село Синеморец” попълва една голяма празнина в българската наука за древността. Неговите автори и преди всичко тяхната инициативна ръководителка със своите блестящи открития осветяват древнотракийската култура талантливо и с вещина. Нека им пожелаем успешно изчерпване на всички културни пластове в този уникален крайбрежен археологически обект.
Проф. дин Иван КАРАЙОТОВ

Текст под илюстрацията:
Агре, Даниела, Светослав Йорданов, Атанас Койчев. Тракийски владетелски дом край село Синеморец, Том I, София, Авалон Пъблишинг, 2016, 224 стр.

Забележка:

Първите информации за сребърното синеморско съкровище излязоха в МОРСКИ ВЕСТНИК:
http://morskivestnik.com/mor_kolekcii/izsledwaniq/karajotov01102012.html
http://morskivestnik.com/compass/news/2012/102012/102012_44.html