НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО ГОДИШНО
СЪБРАНИЕ НА ФОНДАЦИЯ „КОР КАРОЛИ“

Управителният съвет на Фондация „Кор Кароли“, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 11(1), т. 12 на Устава на Фондацията и с решение от заседание на УС на Фондацията, проведено на  31.01.2017, свиква редовно Общо годишно събрание на членовете-дарители на Фондацията на 15.03.2017 г. от 18:00 ч. във Варна, бул. Цар Освободител 27, Младежки дом „Орбита“, ет. 2, заседателна зала № 17, при следния дневен ред:

1. Доклад на контрольора за легитимността на събранието;
2. Доклад на Управителния съвет за дейността на Фондацията през 2016 г.;
3. Приемане на Годишен финансов отчет за 2016 година;
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и на контрольора за дейността им през 2016 година;
5. Приемане на програма за дейността на Фондацията през 2017 година;
6. Други.

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе от 19:00 ч. същия ден, на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове на Фондацията да се явят.
Писмените материали са на разположение за запознаване в седалището на Фондацията на ул. Презв. Козма 12, Варна.
Поканват се да присъстват всички членове-дарители на Фондация „Кор Кароли“.

УС на Фондация „Кор Кароли“