НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
ПОКАНА ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ПОДВОДНИЧАРИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Управителният съвет на Съюза на подводничарите в Република България
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо отчетно-изборно събрание на Сдружението на 7.04.2017 г. (петък) в 17.00 часа в гр. Варна, бул. „Вл. Варненчик” 2, в концертна зала на ВМК (ДНФ), при следния дневен ред:
1. Отчет на УС за дейността на сдружението през 2016 г.; проект за решение - ОС приема годишния отчет за дейността на Сдружението през 2016 г. и освобождава УС от отговорност за взетите решения съгласно Устава през отчетния период;
2. Отчет на КС за 2016 г.; проект за решение - ОС приема годишния отчет на КС за 2016 г. и освобождава КС от отговорност за взетите решения съгласно Устава през отчетния период;
3. Приемане план-програма за дейността на сдружението през 2017 г.; проект за решение - ОС приема план-програмата за дейността на сдружението през 2017 г.;
4. Избор на нов УС на СПРБ.; проект за решение - ОС избира новия УС на Съюза;
5. Избор на Председател на УС на СПРБ; проект за решение - ОС избира  Председателя на УС на СПРБ;
6. Избор на нов КС на СПРБ; проект за решение - ОС избира новия КС на Съюза;
7. Избор на Председател на КС на СПРБ; проект за решение - ОС избира Председателя на КС на СПРБ;
8. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18 00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

24.02.2017 г.        
гр. Варна

Председател на Управителния съвет на СПРБ
о.р. капитан І ранг Станко СТАНКОВ