НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
РЕДОВНО ОБЩО ГОДИШНО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ-ДАРИТЕЛИ
НА ФОНДАЦИЯ „КОР КАРОЛИ“

Управителният съвет на Фондация „Кор Кароли“, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 11(1), т. 12 на Устава на Фондацията и с решение от заседание на УС на Фондацията, проведено на 24.01.2019 г., свиква редовно Общо годишно събрание на членовете-дарители на Фондацията на 13.03.2019 г., сряда от 18:00 ч. във Варна, бул. „Цар Освободител“ 27, Младежки дом „Орбита“, ет. 2, заседателна зала № 17, при следния дневен ред:

1. Доклад на контрольора за легитимността на събранието.
2. Доклад на Управителния съвет за дейността на Фондацията през 2018 г.
3. Приемане на Годишен финансов отчет за 2018 г.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и на контрольора за дейността им през 2018 г.
5. Приемане на нови членове
6. Обсъждане на предложение за пререгистрация на Фондацията с промяна на обстоятелства.
7. Приемане на програма за дейността на Фондацията през 2019 г.;
8. Други.

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе от 19:00 ч. същият ден, на същото място и при същият дневен ред, колкото и членове на Фондацията да се явят.
Писмените материали ще бъдат на разположение за запознаване в седалището на Фондацията на ул. „Презвитер Козма“ 12, Варна.
Поканват се да присъстват всички членове-дарители на Фондация „Кор Кароли“.

УС на Фондация „Кор Кароли“