НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА АВМУ-СЕКЦИЯ СОФИЯ
На 9 януари 2020 г. се състоя редовното отчетно-изборно събрание на АВМУ-секция София - традиционно в Централния военен клуб, зала № 1. Събранието премина по предварително разпратения в поканата за присъствие до всички членове на секцията дневен ред:
1. Отчет на УС на секцията по плана за 2019 г.;
2. Доклад на Контролната комисия;
3. Приемане на План за работата на секцията през 2020 г.;
4. Частичен избор в Контролната комисия на АВМУ-секция София;
5. Разни.
Ще отбележа, че както и друг път на събранието не присъстваха всички членове на секцията, но този път присъствието бе по-представително. Отчетният доклад на УС бе прочетен от председателя на УС вицеадм. (з) Минко Кавалджиев. В него бяха засегнати проведените съвместни заседания на УС с КК и всички мероприятия на секцията - проведени самостоятелно и за някои от тях - съвместно с Клуба „Военни моряци“ към Столичната организация на СОСЗР. Особено внимание бе отделено на представянето на книгите на покойния кап. I ранг Петко Рачев „Бреговата артилерия и бреговите ракетни части на българския ВМФ (1947-1979 г.)”, на капитан ІІІ ранг (з) Иван Радев (Доброгледски) „Мравки по кожата” и на г-н Петър Стойков „Моят Вапцаров”.
Бяха изтъкнати съществуващите проблеми пред ръководството на секцията. Основен от тях е трудното набиране на членове, независимо от наличието в София на голям брой възпитаници на ВВМУ „Никола Вапцаров“. УС продължава да полага усилия за актуализиране на списъците за членство, но поради липсата на актуална информация за контакт, отсъствието от организираните мероприятия и нередовното плащане на членския внос този процес се осъществява с известни затруднения. Според данните от Ведомостта за плащане на членския внос към края на годината в секцията членуват общо 137 души. От тях 82 са платили членския внос за 2019 г., което е около 60 %. 44 колеги не са платили пореден членски внос за последните 2 години (2018 и 2019). За 2020 г. вече са го платили 57 колеги.
Според решение на УС от 2017 г., с което Общото събрание е запознато, всички, които не са плащали членски внос през 3 последователни години без основателна причина, ще бъдат заличени от Ведомостта, тяхното членство в Секцията ще се счита за нелегитимно и съгласно чл. 13 т. 7 от Устава на АВМУ те губят правото си на глас.
Бе обърнато внимание на проблема с досегашната практика за отбелязване празника на ВМС в ресторанта в Панчерево, възникващ поради летния период и желанието на голямата част от колегите на тази дата да посетят Варна. Съгласно решение на УС се предлага през м. септември на подходяща дата в ЦВК с тържествено събрание и коктейл да се отбелязват едновременно поредната годишнина от създаването на нашата секция на АВМУ заедно с празниците на флота и Седмицата на морето. В края на доклада вицеадм. (з) Кавалджиев прочете и предлагания план за работа през 2020 г.
Докладът на Контролната комисия бе прочетен от члена на комисията г-н Светломир Николов. В него бяха отбелязани подробно приходите и разходите заедно с техния анализ, направени от УС и регистрирани от касиера му г-н Дельо Ярмов. Комисията отчете правилната работа на касиера и я оцени като положителна. съобразно изискванията на Устава на АВМУ.
Г-н Кавалджиев предложи думата на присъстващите за разискване по двата доклада. Единствен поиска думата контраадм. (з) Петър Странчевски, зам.-председател на клубния съвет на клуба „Военни моряци“. В своето изказване той оцени като положителна работата на УС и КК на секцията за ръководството на дейността й. Едновременно с това той счита, че е необходимо да се подобри съвместната работа на двете моряшки организации. И на първо място той предлага да се провеждат съвместни заседания на двете ръководства, като обяви че се очаква клубният съвет в края на този месец да бъде обновен.
В края на обсъждането председателят на УС предложи да се гласува дали присъстващите приемат предложението за отбелязване през м. септември на трите празника - годишнина от създаване на софийската секция на Асоциацията съвместно с празника на ВМС и Седмицата на морето. Предложението бе прието единодушно. След това бе предложено да се гласува и бе приет единогласно и предложения план за работа през 2020 г.
По следващата точка г-н Кавалджиев обяви, че в УС е постъпило обосновано искане от досегашния председател на Контролната комисия кап. I ранг (з) Румен Тотев за освобождаването му от този пост. УС счита отвода му за обоснован и го подкрепя.
За попълване състава на комисията ръководството обсъди подходящи кандидатури и предлага за този пост г-н Иван Иванов. Нямаше други предложения и обсъждане оставката на г-н Тотев и председателстващият г-н Кавалджиев подложи това предложение на гласуване, което бе прието с пълно болшинство. Г-н Кавалджиев каза, че на първото следващо заседание на ръководството на секцията ще бъде избран новият председател на комисията. Един от присъстващите в залата стана и предложи той (председателят) да бъде избран веднага, а също изказа мнение, че е необходимо сайта на секцията да бъде поддържан и обновяван по-редовно. Присъстващите подкрепиха предложението за избиране на новия председател да стане веднага. Тогава г-н Кавалджиев предложи за този пост г-н Светломир Николов.
Стана и г-н Тотев, който каза, че г-н Николов е достоен да заеме този пост, като се има предвид неговата дълга работа в комисията. Едновременно Тотев каза, че последната година е бил затруднен да поддържа сайта, тази работа е била предадена на г-н Иван Костов, но сега счита, че отново трябва да се заеме с тази работа. В сайта (блога „АВМУ София“) ще бъдат поместени под етикета „Ръководство“ списъка на ръководството на секцията с техните телефони и мейл-адреси, като напомни, че на календарът е отбелязан URL-адреса на сайта (блога), общия мейл-адрес на ръководството и телефона на секретаря. С това разискванията приключиха и на гласуване бе подложена кандидатурата за нов председател на Комисията г-н Николов. Той бе избран с пълно единодушие.
В т. „Разни“ бе дадена думата на кап. I ранг (з) Никола Ялъмов, който в кратко изказване разказа за отбелязването във ВВМУ в края на миналата година на 60 години от създаването на специалност „Корабостроене“. По тази специалност в двата профила „Корпусници“ и „Механици“ бяха обучени през 1959-67 г. 4 випуска специалисти, които застанаха на челни места в корабостроителната индустрия на България, която в тези години бележеше сериозно развитие. Едновременно с това бе отбелязана и ролята на рано починалия инж. кап. III ранг Неделчо Великов, инженер-корабостроител, в създаването на специалността Корабостроене във ВВМУ „Никола Вапцаров“.

Румен ТОТЕВ, кап. I ранг (з)
Снимка контраадм. (з) Петър СТРАНЧЕВСКИ