НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
НОВИ СВЕДЕНИЯ ЗА „БЪЛГАРСКА КОРАБОСТРОИТЕЛНИЦА” АД (1912-1947 Г.)
Темата за историята на акционерното дружество „Българска корабостроителница” (по-нататък за краткост - АДБК) е въведена в морската историография през 1960 г. от Марко Вълканов, който в труд за  корабостроенето и кораборемонта в България през 1878-1944 г. отделя за това дружество половин страница с данни, за които положително е ползвал изключително мемоарни свидетелства, без обаче да посочва информаторите. Това обяснява обстоятелството, че дружеството е представено в периода между двете световни войни, т.е. за автора то е основано след 1918 г. Единственият цитиран източник е от 1922 г. [1, с. 41], твърдението в него е продиктувано от идеологически съображения и проверката ми по източници от времето на събитията показа, че то е всъщност рафинирана полуистина, но затова по-нататък в изложението [2]. 
Кратки, но по-точни данни, публикува Петко Близнаков през 1961  и 1965 г. Той пръв въвежда годината на  основаването на АДБК - 1912 г., но използва фирменото наименование „Български работилници” [4, с. 49]. Според него „отначало били построени 2 бараки и инсталирани няколко машини, на които се изработвали лодки и някои части за оборудване на шлепове и други плавателни съдове”. Авторът уверява, че вследствие на неспокойната международна обстановка „през 1915 г. предприятието било закрито преди да се развие” [5, с. 96]. За разлика от М. Вълканов, П. Близнаков е проучвал, макар и бегло, местния печат и въвежда в обръщение два източника от 1914 г. [6], [7].
Първата и единствена научна публикация до началото на XXI в., посветена специално на АДБК, е дело на Владимир Павлов [8]. Той представя историята на дружеството през периода 1912-1914 г., като използва близо 20 източника (архивни и съобщения от периода 1911-1914  г.). Съществен принос към темата има и Кольо Вълков, който насочва историците към факта, че в Държавен архив - Варна са съхранени документи на АДБК. Той няма задачата да изследва историята на това дружество, а само да представи накратко съдържанието на основните документи  на фондообразувателя. При това обаче неправилно твърди, че АДБК „построява един док във Варна” и допуска неточност, че то „прекратява дейността си към средата на 1914 г. вероятно поради избухването на Първата световна война” [9, с. 237], докато причината за фактическото прекратяване е друга, а де юре дружеството съществува до 1947 г.
След Вл. Павлов и К. Вълков, до началото на XXI в. Илия Тодоров [10, с. 108], Тремол Иванов [11, с. 42] и Тодор Парушев [12, с. 113] само отбелязват накратко в книгите си сведения за дружеството, ползвайки статията на Вл. Павлов, като първият автор (И.Т.) дори не я цитира в литературата, приложена към книгата му [13].
В началото на 2020 г. в интернет се появи интересна статия за АДБК от Калоян Панчелиев, в която авторът основателно и критично разглежда противоречия и необосновани твърдения и формулира неизяснени въпроси за историята на дружеството [14]. Поради това си позволявам да предложа някои допълнения по тази тема, като предварително правя следните уговорки:
- настоящата статия не е история на АД „Българска корабостроителница”. В нея известни досега сведения се споменават само дотолкова, доколкото са пряко свързани с предлаганите от мен допълнения;
- както в началото на ХХ в., така и в наши дни (все още) за държавата Нидерландия в литературата и в говорната практика широко се използва домашното наименование Холандия и неговите производни. Тук в цитираните текстове (между кавички) и библиографските описания запазвам старите наименования, но в авторския текст използвам официалното наименование Нидерландия и неговите производни;
- всички дати до 31 март 1916 г. са по Юлианския календар (стар стил). …

Пълния текст на статията на инж. Иван АЛЕКСИЕВ
(в PDF-формат) можете да прочетете тук.

Дълги години тази част от района на Варненското пристанище е наричан „Холандският кей“. Това име е свързано със съществуването на „Българска корабостроителница” АД (1912-1947 г.). Защо? Ще разберете като се запознаете със съдържанието на тази статия.
Пристанище Варна в началото на ХХ век.