НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
„…ДЕ ОТ ИЗТОК ЧЕРНО МОРЕ СЕ ВЪЛНУВА И СВЕТЛЕЙ…”
В Рибарското селище край Бургас учредиха народно читалище
В Регистъра за юридически лица с нестопанска цел се появи ново читалище - в селищното образувание „Рибарско селище” край Бургас. То отговаря на културните потребности на пулсиращото според сезоните и дните на седмицата пъстро население в него. Регистрирано с името на братя Миладинови от Струга, то напомня на политиците от балканските страни и ЕС, че неведнъж Бургаският залив е приютявал българите от Македония.
В потвърждение на сентенцията на Сенека, че „Ако не знаеш кое е твоето пристанище, за теб няма попътен вятър”, жителите на Рибарското селище назоваха улиците му с имената на близо шестнайсетте вятъра, които духат в тази част на света. Защото за тях всеки вятъре попътен, ако духа към селището… Една от улиците в селището прави изключение. Това е улица „Консервна”, наречена така по знаменития роман на големия американски писател Джон Стайнбек. Точно тя бе избрана за адресна регистрация на новоучреденото бургаско народно читалище.
В читалищното настоятелство влизат д-р Димче Миладиноски - потомък на братя Миладинови от Струга, днес Северна Македония, по чиято инициатива то се създава. Той го представлява заедно с настоятелството. В него влизат още
известният бургаски юрист Стоян Проданов и д-р Стефан Пейков от Международния търговски и културен център ГЕОПАН - Бургас. Мандатът на настоятелството е тригодишен и то побърза да проведе първото си заседание. На него бяха набелязани основни насоки на работа. Най-впечатляващата от тях е - в близко време тук да се създаде първата черноморска рибарска библиотека у нас.
Привлекателната цел в Рибарското селище край Бургас да има книги за рибарите приобщи към идеята дори Варна. Медията на българската морска общност „Морски вестник” - Варна дари на читалището голяма част от своята библиотека и почти пълното течение на популярното си  издание.
Необичайният жест на Варна към Бургас е заслуга на ГЕОПАН, сподели Димитър Янчев - председател на Сдружение „Морски сговор” и почетен председател на читалището. Той  изрази надеждата, че „Морски вестник” - Варна ще бъде последван от щедри субсидии от държавните и общинските бюджети, и от други дарения и завещания, както предвижда Законът на народните читалища в България.
Попътен вятър на новото черноморско читалище !...

„ …Where The Eastern Black Sea gets up and shines …”
In a Fishing Village near to Burgas new national community center was established
A new community center has appeared in the Register of non-profit legal entities on the Bulgarian Black Sea coast - that of the Fisherman's settlement near Burgas. It is registered to meet the cultural needs of the pulsating population according to the seasons and the days of the week and its name comes from Miladinov Brothers born in Struga, a city situated in the south-western region of North Macedonia.The origin of the name reminds politicians from the Balkans and the EU that the Gulf of Burgas has repeatedly hosted Bulgarians from Macedonia during the past. As Seneca once said „if you do not know which your port is, there is no headwind for you.“ Maybe that's why the residents of the Fisherman's Village decided to name its streets after 16 different winds that blow in that part of the EU. For them, every wind is fair as soon as it directs you to the village. One of the streets makes an exception. This is the so called „Konservna Street”, named after the remarkable work of John Steinbeck („Cannery Row”), an American writer. It was chosen for a headquarters of the new Burgas community center.
The Board of Trustees includes: Dr. Dimche Miladinoski - a descendant of the Miladinov brothers from Struga, Macedonia on whose behalf it was created and he represents it together with the rest members of the board ; the famous Burgas lawyer Stoyan Prodanov and Dr. Stefan Peykov from the International Trade and Cultural Center GEOPAN - Burgas. The term of office of the Board of Trustees is three years and on this occasion it hastened to hold its first meeting. The main directions of work were outlined such as the intention to create the first Black Sea fishing library.
The mission of the fishing village near Burgas to have books for the fishermen managed to attract even the attention of Varna. The media of the Bulgarian maritime community „Morski vestnik“ - Varna, donated to the community center a large part of its library and almost the full collection of its publications.
Geopan made possible that unusual interaction between Varna and Burgas, according to Dimitar Yanchev - Chairman of the Association „Morski sgovor“ and he also expressed hope that it will be followed by a generous subsidy from the state and the municipal budgets, and many other donations and wills, in accordance with the law of the people's community centers in Bulgaria.
All the best to the new Black Sea community center!

Рибарското селище край Бургас. Някъде тук е улица „Консервна” № 36, Въздушна снимка, Архив на Сдружение „Морски сговор”. The fishing village near Burgas. Somewhere around is located „Konservna Street 36”, Aerial Photo, Archive of „Morski sgovor” Association.