НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
СВИКВА СЕ ГОДИШНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
ЧЛЕНОВЕТЕ - ДАРИТЕЛИ НА ФОНДАЦИЯ „КОР КАРОЛИ”

Управителния съвет на Фондация „Кор Кароли”, Варна, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 11(1), т. 12 на Устава на Фондацията и с решение от заседание на УС, проведено на 20.01.2021 г., свиква годишно отчетно-изборно общо събрание на членовете дарители на Фондацията на 16.03.2021 г., вторник, в 17.30 часа във Варна, бул. „Цар Освободител” 27, Младежки дом „Орбита”, ет. 2, заседателна зала 17, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
Разглеждане на заявления до Общото събрание за приемане на нови членове на Фондацията и/или освобождаване.
Отчет за дейността на Управителния съвет през 2020 г.
Годишен финансов отчет за 2020 г.
Отчетен доклад на контрольора за 2020 г.
Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и на контрольора за дейността им през 2020 година.
Избор на Управителен съвет, избор на председател и контрольор за мандат от пет години.
Други.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе от 18.30 часа на същия ден, на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят. Писмените материали са на разположение за запознаване в седалището на Фондацията на ул. „Презвитер Козма” 12, Варна.

Яхтата „Кор Кароли“ с шкипер капитан Георги Георгиев.