начало
избор на брой
"Морски колекции"
МОДЕЛ НА МОТОРЕН КОРАБ „СОФИЯ”
Представяме Ви модел на моторния кораб „София”, изработен по поръчка на варненската фирма „Варна Шипинг енд Трейдинг” АД (VST) с управител к.д.п. Веселин Генов от дъщерната компания VESTRO. Сега моделът е част от интериора на голямата конферентна зала на „Варна Шипинг енд Трейдинг” АД. Предлагаме ви справка на български и на английски език за самия кораб, подготвена от Военноморския музей във Варна.

М/к “София” (1963 г.)
Корабът е спуснат на вода през м. юни 1962 г., а строителството му е завършено една година по-късно. Той е първият от серията кораби от този тип, поръчани от Параходство „Български морски флот” в КЗ “Г. Димитров.” Приет е в състава на Параходството на 10 юли 1963 г. от капитан Любомир Генов и главен механик Иван Андреев.
Основни характеристики:
- максимална дължина – 114,25 м;
- широчина – 15 м;
- височина до горна палуба – 9, 35;
- газене 7,60 м;
- дедуейт – 6420 т;
- бруто вместимост – 4611 рт;
- нето вместимост – 2804 рт;
- скорост – 14 възла;
- екипаж 41 д.
Корабът е комбиниран (открит-закрит), двупалубен, едновинтов, предназначен е за общи и насипни товари. Към момента на приемането му се счита за най-модерният в корабния парк на Параходството. М/к “София” обслужва Континенталната линия. На капитанският мостик преминава част от професионалния път на много капитани от Параходство БМФ, между които: Любомир Генов – герой на социалистическия труд, Станко Балевски, Марко Ванков, Васил Вълчев, Баю Баев, Стефко Граматиков, Христо Донев, Людмил В. Иванов, Тодор Камбуров, Георги Нейчев, Димитър Николов, Никола Струнчев и др.
Освен производствените успехи, екипажът на м/к “София” има честта да бъде първият носител на купата “Златна котва” – награда, учредена през 1967 г. за най-високи спортни постижения.
Еднотипни с м/к “София” са корабите “Велико Търново” и “Преслав”.
ВОЕННОМОРСКИ МУЗЕЙ

The m/v SOFIA (1963)
The ship was laid in June 1962 and her construction was finished a year later. She is the first vessel of this type, ordered by NAVIGATION MARITIME BULGARE at G. DIMITROV SHIPYARD. She was taken in the fleet of Navigation Maritime Bulgare on 10 June 1963 by Captain Lyubomir Genov and Chief Engineer Ivan Andreev.
Specifications:
- maximum length – 114.25 m;
- beam – 15 m;
- height to the upper deck – 9.35;
- draught 7.60 m;
- deadweight – 6,420 t;
- gross register tonnage – 4,611 t;
- net register tonnage – 2,804 t;
- speed – 14 knots;
- complement - 41  people.
The ship was of the combined type (open-closed), double-decked, with a single screw, and was designed for general and bulk cargo. At the time of her commissioning she was considered the most modern in the fleet of NAVIGATION MARITIME BULGARE. The m/v SOFIA serviced the Continental line. A part of the career path of a large number of captains of Navigation Maritime Bulgare went on her bridge, among them: Lyubomir Genov, a Hero of Socialist Labour, Stanko Balevski, Marko Vankov, Vasil Valchev, Bayou Baev, Stefko Gramatikov, Hristo Donev, Lyudmil V. Ivanov, Todor Kamburov, Georgi Neychev, Dimitar Nikolov, Nikola Strunchev, etc.    
Aside from their work successes, m/v SOFIA’s crew has the honour to be the first holder of the GOLDEN ANCHOR CUP – a prize established in 1967 for highest achievements in sports.
The vessels VELIKO TАRNOVO and PRESLAV are of the same type.
NAVAL MUSEUM

Моделът на м/к „София”, поглед от към левия борд. Снимка VST
Моделът на м/к „София”, поглед от към десния борд. Снимка VST
Спускането на м/к “София” на вода в КЗ “Г. Димитров”, Варна, през м. юни 1962 г. Снимката е от фонда на Военноморския музей.
М/к “София” на котва във Варненския залив. Снимката е от фонда на Военноморския музей.