НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар ::
 АПЕЛ НА СЪЮЗА НА ПОДВОДНИЧАРИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
На свое редовно заседание, с протокол № 5/ 30.06.2011 година Управителният съвет (УС) на Съюза на подводничарите в Република България (СПРБ) взе решение да се обърне към ръководствата, и в тяхно лице към членовете на всички неправителствени организации (НПО) със седалище – гр. Варна, а така също и към общинските секции на национални и регионални НПО, със следния АПЕЛ:

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ

На 18 май 2011 година в залата на Столичния общински съвет (СОС) 57 граждански организации от София основаха Столичен граждански съвет (СГС). Събитието бе подкрепено от ръководството и редица представители на всички политически сили в СОС.
Съветът прие свой правилник, а дейността му ще бъде отразявана в специален сайт.
Съветът ще взема решенията си самостоятелно и ще поддържа връзка с общински съветници, които да внасят предложенията на му в Столичния общински съвет и да търсят подкрепа за предложенията.
Съветът е неформална платформа за граждански контрол, участие и наблюдение на местната власт на територията на общината, която се изгражда по инициатива на гражданите и която осъществява дейността си на доброволен принцип. Като доброволна представителна институция на гражданското общество в София, съветът се формира от организации (формални и неформални), основани по отраслов, професионален, социален или териториален признак, съобразно конкретни обществени потребности или създадени по конкретен повод.
Съветът е граждански орган за взаимодействие със структурите на местната власт който осъществява контролни и консултативни функции на местно ниво и оказва съдействие на местната власт при формирането и реализирането на нейната политика по различни въпроси от местно естество.
Съветът е форма на сдружаване, която дава възможност на широк кръг граждани да участват в обществения и икономическия живот на столицата и да дискутират с местната власт по въпроси, свързани с техните потребности и интереси. За да се постигне реално гражданко участие и контрол върху дейността на Столичния общински съвет и Столична община Съветът следва да съобразява и координира дейността си със следните параметри за действие: изразяване на становища по стратегически проблеми на града; акцентиране върху обществената проблематика на София; представяне пред компетентните местни и държавни органи съгласувано мнение на СГС по проекти за нормативни актове, уреждащи въпроси на местната власт и развитието на гражданското общество; извършване на анализи по проблемите на цялостното развитие на столицата, включени в годишния й план за работа; системно проучване на резултатите от прилагането на законодателството, свързано с развитието на местното самоуправление, децентрализацията, благоустрояването на Столична Община, развитието на гражданското общество и свързаните с това инициативи и мероприятия; предлагане на компетентните държавни органи мерки за спазването и усъвършенстването на политиката и дейностите в областта на сътрудничеството между местната власт и гражданското общество; популяризиране на позициите на Столичния граждански съвет сред обществеността в София чрез средствата за масова комуникация; дефиниране и легитимиране на приоритети за развитие; определяне на параметрите на взаимодействие със структурите на местната власт; осигуряване на пряк обмен на информация между членовете на СГС, гражданите на София, Столичния общински съвет и администрацията на СО; формиране на общ капацитет за действие. 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

УС на СПРБ  инициира кампания по създаване на  Граждански общински съвет - Варна (ГОСВ), на същия принцип и със същите цели, както Столичния граждански съвет!
Готови сме да се включим в подготовката и обсъждането на ръководните документи на бъдещия съюз.
За контакти: Съюз на подводничарите в Република България
Ул. „Селиолу”, 14Б, ет.1, ап.2
9002 Варна
Тел. 00359/52/980 734
e-mail:kokojordan@submariners-bg.com

30 юни 2011 година                                                            

От УС на СПРБ
гр. Варна