НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
 „БЪЛГАРСКА ВОЕННОМОРСКА КОНФЕДЕРАЦИЯ” Е ВЕЧЕ ФАКТ

РЕЗОЛЮЦИЯ
На Учредителния конгрес на сдружение „Българска военноморска конфедерация”

На 12 септември 2012 година, сряда, в зала „Концертна” на Военноморския клуб във Варна се проведе Учредителният конгрес на сдружение „Българска Военноморска Конфедерация” (БВМК). Съучредители на БВМК са шест граждански организации, както следва:
1. Асоциация на възпитаниците на Морско училище (АВМУ) - Варна.
2. Сдружение „Клуб миноносец „Дръзки” - Варна.
3. Съюз на възпитаниците на военните, на Негово Величество училища, школи за запасни офицери, родолюбивото воинство, и гражданство (СВВНВУ, ШЗО и РВГ) - клуб Варна.
4. Съюз на офицерите от резерва „Атлантик” (СОРА) - клуб Варна.
5. Съюз на подводничарите в Република България (СПРБ) - Варна.
6. Федерация по морски многобой и приложен туризъм (ФММПТ) - Варна.
Наименованието на сдружението  е “Българска военноморска конфедерация”, с абревиатура БВМК. В превод на английски език наименованието на Конфедерацията се изписва “Bulgarian Naval Confederation”, abbreviation - BNC.
Конфедерацията е юридическо лице с нестопанска цел, което осъществява своята дейност в обществена полза, и е изградена и функционира при спазване на следните принципи:
1.  Доброволност на членството.
2.  Изборност и мандатност на ръководните органи и длъжности.
3.  Координираност, взаимодействие и подкрепа между отделните структури на Конфедерацията.
4.  Равнопоставеност на отделните членове.
5. Вътрешно-организационна и финансова самостоятелност на основните членове.
6. Прозрачност на дейността на Конфедерацията и постоянен контрол от членовете върху нея.
7.   Право на закрила , равни възможности и недопускане на дискриминация.
Конфедерацията не преследва политически цели и не може да бъде свързвана с политическа организация. Членовете на Конфедерацията не могат да я използват в интерес на политически организации или обединения.
Конфедерацията със своята дейност се стреми да допринесе за решаване на проблеми свързани с  националната сигурност, в частност със строителството и развитието на българските Военноморски сили (ВМС), както и за укрепване на връзките с   подобни организации в България и други страни.
Конфедерацията работи  за съхраняване на културно-историческото наследство на нацията, както и традициите на Българската армия и ВМС.

Конфедерацията работи активно за възпитаването у подрастващото поколение на любов към морето, морския начин на живот, развитието на  морските спортове в България и региона и изграждане на бази за тях. Конфедерацията работи активно за издигане ролята на неправителствените организации в държавното и местно управление и за създаване на по-благоприятни условия за живот на флотските ветерани и техните семейства.
В устава си конфедерацията декларира следните цели:
1. Да отстоява и защитава интересите на гражданското общество в България, на ветераните и действащите служители в българските ВМС, и другите сродни организации.
2. Да защитава интересите на своите членове и на техните семейства.
3. Да подпомага интеграцията на България, българските ВМС и своите членове в международните организации за сигурност.
4. Да работи за справедлив достъп до ресурсите на държавата, на местната власт и на международните организации за развитие на морската идея в България.
За постигане на целите си Конфедерацията осъществява следните дейности:
1. Приема и работи по програми, свързани с решаване на проблемите на националната сигурност, строителството и развитието на ВМС, развитието на морските приложни спортове и съхраняване на културно-историческото наследство на нацията.
2. Приема и работи по съвместни програми, свързани с целите и, с други неправителствени организации в национален, регионален и международен мащаб. 
3. Привлича експерти и специалисти за решаване на въпроси, свързани с             изпълнение на целите и програмите и.
4.   Информира своите членове за решенията и дейността си.
5. Съдейства на членовете си при провеждане на техни мероприятия, популяризира дейността им.
6. Организира издаването, отпечатването и разпространението на периодични издания, книги, брошури и др.
7. Формулира и предоставя становища относно съществуващата нормативна уредба, касаеща националната отбрана, развитието на ВМС, морската политика на страната и статута на своите членове.
8. Подпомага и съветва своите членове, когато са застрашени, или накърнени техните законни права и интереси.
9. Представлява своите членове пред законодателната, изпълнителната и местната власт, международни организации, неправителствени и други сродни организации, имащи цели и дейности сходни с тези на Конфедерацията.
Седалището на конфедерацията е в град Варна.  Адресът на управление на конфедерацията е: ул. „Райко Жинзифов” № 31, 9000 - Варна. тел. 0884 509 505.
Конфедерацията се учредява за неопределен срок.
Органи на управление на Конфедерацията са:
-  Конгрес;
-  Конфедеративен съвет;
-  Изпълнително бюро;
-  Контролна комисия
На Учредителния конгрес делегатите гласуваха доверие на Конфедеративен съвет в състав:

1. Председател: капитан І ранг (р)  Станко Станков - председател на УС на СПРБ.
2. Заместник председател: капитан ІІІ ранг (р)  Иван Гоцев - председател на СОРА - клуб Варна.
3. Организационен секретар: капитан- лейтенант (р)  Пламен Петров -  член на АВМУ.
4. Членове:
-  капитан І ранг Васил Кръстев - председател на УС на  Сдружение „Клуб миноносец „Дръзки”;
-  капитан Петър Тухчиев - председател на УС на АВМУ;
-  г-н Максим Максимов - председател на СВВНВУ, ШЗО и РВГ - клуб Варна;
-  инж. Димитър Димитров - председател на ФММПТ.
Ръководството на сдружението отправя покана към всички сродни военно-патриотични, родолюбиви, научни, младежки, и спортни организации за масов спорт, за членство в конфедерацията.

От Учредителния конгрес на БВМК