НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
 ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА
БУРГАСКАТА МОРСКА АСОЦИАЦИЯ


До членовете на Бургаската морска асоциация

Уважаеми дами и господа,

Управителният съвет на Бургаската морска асоциация, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 12 от Устава на БМА, свиква Общо отчетно-изборно събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 15.05.2013 г. от 17.00 ч. в Залата на Пристанище Бургас - гр. Бургас, ул. „Княз Ал. Батенберг” № 1, при следния дневен ред:
1. Приемане на нови членове;
2. Отчет на Управителния съвет за дейността за 2012 г.;
3. Финансов отчет за 2012 г.;
4. Определяне размера на членския внос за 2013 г.;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния   съвет и на Контролния съвет за дейността им за 2012 г.;
6. Приемане на план за дейността на БМА през 2013 г.;
7. Приемане на бюджет на БМА за 2013 г.;
8.  Избор на нов Управителен съвет и Председател на БМА и на нов Контролен съвет.
9. Разни.

Регистрацията на членовете за събранието ще започне в 16.30 ч. в деня на събранието. При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе в същия ден от 18.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.
В случай, че сте възпрепятствани да присъствате на събранието, можете да упълномощите писмено друг член на БМА, който да  не представлява повече от трима членове пред ОС.
К.д.п. инж. Живко ПЕТРОВ - председател на УС на БМА. Снимка МОРСКИ ВЕСТНИК