НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
 ПРЕДПРИЯТИЯ В ПОМОЩ НА БЪЛГАРСКОТО ТЪРГОВСКО
МОРЕПЛАВАНЕ (1971 – 1985 Г.)

Морското търговско корабоплаване на България се осъществява главно и предимно от Параходство „Български морски флот”. Неговата дейност обаче е свързана и с редица други предприятия, които не са организационно свързани с Параходството, но без чиято помощ неговото функциониране би било затруднено. Авторът се спира само на четири от тях, но вън от съмнение е приносът и на Държавната инспекция по корабоплаване, Българския корабен регистър, „Инфлот”, „Булстрад”, „Булфрахт”, „Трансимпекс” и други. Създаването и дейността на тези предприятия предстои да се изследва като част от миналото на българското морячество.

1. Предприятие „Материално-техническо снабдяване” към СО „Воден транспорт”
Съгласно 378-о разпореждане на Министерския съвет (МС) от 31.Х.1972 г. със заповед № 361 от 7.ІV.1973 г. на министъра на транспорта, на основание на т. 11-ІV от Правилника за държавните стопански организации, одобрен с 41-о разпореждане на бюрото на МС от 23.ІІ.1973 г., от 1.VІ.1973 г. се създава клон към ДСО „Воден транспорт” – Материално-техническо снабдяване (МТС). На клона е даден правен статут на предприятие, което е юридическо лице със самостоятелна стопанска сметка с предмет на дейност: планиране, доставка, съхранение и реализация на машини, съоръжения – централна доставка, резервни части, горива, материали и др., осигуряващи производствено-експлоатационната дейност на поделенията от системата на водния транспорт.
Организационно МТС започва със 182 души личен състав разпределени в седем отдела – финансово-счетоводен, планов ТРЗ,
От м. март 1976 до м. октомври 1979 г. директор на МТС е един от заслужилите деятели на Морска България – капитан далечно плаване Димитър Хаджииванов (1920 – 2010 г.)
материален, резервни части, складово стопанство, административен и филиал Бургас. Предприятието разполага с четири складови бази във Варна, Бургас, Русе и Лом. (От 01.VІІ.1989 г. от предприятието се отделя МТС към Параходство БРП - Русе). Базата във Варна разполага с 5909 кв. м. закрита и 16 700 кв. м. открита площ, а в Бургас - с 2551 кв. м. закрита и 1035 кв. м. открита складова площ. Наличието им дава възможност да се извършват доставки при възможно най-голяма близост до потребителя складове, бързо да се прехвърлят стоки от една база в друга, когато са необходими за дадено пристанище, за речния или морския флот.
Предприятието осъществява цялостната планово- регулираща функция в системата на водния транспорт по отношение на материално-техническото снабдяване. Планирането на стоково-материалните ценности се извършва въз основа на заявки - спецификации изготвени от поделенията потребители. След обобщаване на данните, на база на утвърдените нормативи и производствената програма на поделенията от водния транспорт, предприятието МТС защитава пред Министерството на транспорта доставката на необходимите лимити.

(Следва)
Петър ДАСКАЛОВ