НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
 ПРЕДПРИЯТИЯ В ПОМОЩ НА БЪЛГАРСКОТО
ТЪРГОВСКО МОРЕПЛАВАНЕ (1971 - 1985 Г.)

3. Управление за поддържане на морските канали и акваторията на пристанищата.
Управлението за поддържане на морските канали и акваторията на пристанищата (УПМКАП) е създаден с Постановление № 63 от 19.02.1973 г. на Секретариата на ЦК на БКП, като юридическа личност на бюджетна издръжка към Министерството на транспорта (МТ). С Разпореждане № 125 от 16 юли 1976 г. на Министерския съвет (МС) за утвърждаване генералната схема за специализация и концентрация на производството и генералната схема за управление на националния транспортен комплекс в структурата на СО „Воден транспорт” се включват и новите предприятия Управление за поддържане морските канали и акваторията на пристанищата, Дирекция за поддържане чистотата на морските води и Дирекция за изграждане на пристанищата. Задграничните дружества и представителства и звена като Параходство „Български танкерен флот” - Бургас, и клон Морски пътнически флот - Варна, преминават като транспортно-производствени звена към Параходство „Български морски флот”, а пристанище Варна-запад към Пристанищен комплекс - Варна. Макар и със спомагателен характер, работата на новите поделения осигурява ежедневната експлоатационна дейност на основните поделения на водния транспорт - Параходството и пристанищните комплекси.     
УПМКАП организира дейността по Хидронавигационното осигуряване на морските канали и акваторията на пристанищата и Аварийно-спасителното осигуряване на българското Черноморско крайбрежие и изпълнява следните задачи: 1. Наблюдава състоянието на морските канали и акваторията на пристанищата и плаващите навигационни знаци и издава сведения за тяхното състояние. 2. Извършва изследвания и промери на дъното и бреговете на морските канали и акваторията на пристанищата. 3. Поддържа проектните дълбочини в съответствие с нормативните документи. 4. Поддържа в годно експлоатационно състояние бреговите и плаващите навигационни знаци в каналите и акваторията на пристанищата. 5. Извършва водолазни, подводно-технически и буксировъчни работи. 6. Извършва спасителни работи на кораби и хора, търпящи бедствие по море.
За нормално функциониране на Управлението са разкрити следните отдели: „Хидронавигационно поддържане”, „Аварийно-спасителен”, „Техническа експлоатация”, „Финансово-счетоводен”, както и службите „Планова и ТРЗ” и „Личен състав”. Към отдел „Аварийно-спасителен” е създаден „Спасителен координационен център”, който има и надведомствени задължения и права като орган за координация на морското търсене и спасяване по море.
Към отдел „Техническа експлоатация” е създадена техническа работилница за извършване на ремонтни работи на кораби, плаващи средства и хидронавигационно оборудване и техника. За осигуряване на южния район на Българското черноморско крайбрежие е изграден филиал със седалище в Бургас. За утвърждаване на Управлението допринасят много А. Премянов, С. Георгиев, Р. Рязков, Хр. Шопов, Н. Герчев, К. Стрелухов, Героят на НРБ капитан Георги Георгиев, Н. Шиваров, П. Манолов и др.
Хидронавигационното осигуряване на плавателните пътища се организира чрез отдел „Хидронавигационно
Тържествено отбелязване на 5-та годишнина от създаването на УПМКАП. На трибуната е к.д.п. Никифор Герчев.
Част от силите на УПМКАП по време на аварийно-спосително учение на море.
На спасителния влекач „Перун” са готови да дадат началото на учение с изстрелването на сигнална ракета.
Екипажът на „Перун” през 1981 г.
поддържане” (ХНП). Структурно отделът е изграден от два сектора: а) Сектор „Промерна дейност” и б) Сектор „Поддържане на системи за навигационно ограждение” (СНО). За тази дейност УПМКАП разполага с влекача „Лира”, специализирани катери тип „Пионер” за промерна и ремонтно-техническа дейност на СНО, хидрографен катер „Метеор” за промерна дейност, мотозавозна с товароподемност 1 т, които не задоволяват нуждите при хидронавигационното осигуряване на Българското черноморско крайбрежие. Изградена е сервизна база в непосредствена близост до канал № 1 и Кораборемонтния завод. Нейните възможности осигуряват ремонтно-техническото поддържане и подготовката на материали, инструменти, изпълнение на технология при аварийно-спасителни операции, ремонтно-техническото осигуряване дейността за хидронавигационно поддържане, профилактичното и текущо поддържане на техническите средства и радионавигационни системи, основни, текущи и аварийни ремонти на малките катери тип „Пионер”, „Метеор” и „Водолаз”. В същия район е изградена и складова база на управлението за водолазно и аварийно-спасително имущество. Броя на обслужваните плавателни знаци по Черноморието за 1986 г. е 134, а на бреговите - 20.
Аварийно-спасителното осигуряване включва аварийно-спасителна, съдоподемна, разчиствателна, подводно-техническа, водолазна дейност, буксировки, учения и тренировки.
Основните плавателни средства за аварийно-спасителна дейност са спасителните влекачи „Перун” и „Нептун”, 100-тонният плаващ кран „Атлас” и водолазният катер „Водолаз 1”. Съгласно „Конвенцията за търсене и спасяване на море” основно задължение на АСО е бързото и навременно спасяване на търпящи бедствие плавателни средства и хора, оказване квалифицирана медицинска помощ на пострадалите и евакуация на ранените. Аварийно-спасителната готовност се поддържа съгласно изискванията на НОУАСД-77. Статистическите данни за периода 1978 - 1985 г. показват, че с висок професионализъм са извършени спасителни операции както следва: през 1978 г. - 17, 1979 г. - 12,  1980 г. - 11, 1981 г. - 12, 1982 г. - 8, 1983 г. - 15, 1984 г. - 13,  1985 г. - 5 под общата организация и ръководство на Спасителния координационен център.
Водолазната дейност се извършва от добре подготвен водолазен състав,разпределен в 4 групи,включва огледи, строителство и ремонт на хидротехнически съоръжения, подводно-ремонтни работи, подводно техническо освидетелстване на корпуса на корабите и изваждане на потънало имущество. Възможността на техническите средства позволява водолазна работа до 60 метра дълбочина. Броят на средносписъчния  състав на УПМКАП за периода 1980 - 1985 година е приблизително 300 души. Основните фондове на Управлението към 01.03.1983 година възлизат на 15 101 840 лв.
Липсата на драгажни средства за поддържане проектните дълбочини в каналите и акваториите на пристанищата затруднява значително дейността на Управлението. По същия начин се отразява и липсата на бързоходни катери  при търсенето и спасяването на търпящи бедствие плавателни средства и хора. В повечето от случаите спасителният влекач „Перун” е вдиган по тревога за спасяване на яхти и рибарски лодки, което е икономически неизгодно, времето за събиране на екипаж, снемане от кея и достигане до мястото на произшествието е дълго, а и газенето на кораба не винаги позволява да се достигне до местата на бедствието. Независимо от това,  наличните технически средства УПМКАП е в състояние оперативно да ръководи и координира действията на своите и придадените сили и средства при оказване помощ и спасяване на хора, кораби и самолети, търпящи бедствие на море, като създадената организация по търсене и спасяване отговаря на изискванията на ИМКО и МЕРСАР.
(Следва)

Петър ДАСКАЛОВ