НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
 ЗА РАЗУЗНАВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ НА
ВОЕННОМОРСКИЯ ФЛОТ ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИТЕ НИ
КОРАБИТЕ


Бележка на редакцията: Темата за разузнавателната дейност на Военноморския ни флот чрез корабите на българското търговско корабоплаване по време на социализма (1944 - 1989 г.) по непонятни причини остава табу вече четвърт век. В тази дейност са участвали стотици български моряци и в нея няма нищо срамно и престъпно - такива са били времената, такива дейности са извършвани чрез търговските кораби и на държавите от противостоящата страна по време на Студената война. Историята е такава, каквато е. Тя не е детска рисунка с молив, за да бъде изтрита с гума и нарисувана отново. Затова очакваме тези наши читатели, които има какво да разкажат, да започнат да говорят и да пишат. Нашият приятел Петър Даскалов - читател и автор на „Морски вестник” ни дава възможност да отворим първата страница от тази „покрита” история.
           
Българските военноморски сили организират свое флотско разузнаване през 50-те години на миналия век. Използването на радиотехнически средства за тази цел започва да се организира през 1952 г. Така се продължава традицията от Балканската война, когато с монтираната радиостанция „Телефункен” на учебния крайцер „Надежда” нашите моряци залавят радиограми от румънския кораб „Принцеса Мария”, съдържащи данни за бреговите батареи и минното заграждение по българското крайбрежие. По-късно, по време на обсадата на Одрин, радиотелеграфистите от крайцера „Надежда” (съвместно с радиотелеграфистите от мобилизираната брегова радиостанция „Франгата” - бел. ред.) осъществяват първите български преднамерени смущения в ефира на радиовръзката между Цариград и Одрин. Повече данни за историята на Разузнавателния отдел (РО) на флота виж в книгата на Йото Йотов „Военният флот на България в годините на Студената война (1947-1990 г.).
С организирането на Военноморското разузнаване съвсем естествено започва да използват и включват и служители от плавсъстава на българския търговски флот. Регламентирането на тази строго секретна дейност се определя от специално издадено за целта Положение. С него можем да се запознаем благодарение на  излезлия от печат документален сборник „Военното разузнаване през комунизма” в който е публикувано утвърденото на 20 юни 1969 г. от министъра на народната отбрана армейски генерал Д. Джуров „Положение за разузнавателната дейност на разузнавателния отдел на ВМФ чрез корабите на Българския търговски флот”.

П О Л О Ж Е Н И Е
за разузнавателната дейност на разузнавателния отдел на ВМФ чрез корабите на Българския търговски флот

1. Разузнавателният отдел при Щаба на ВМФ в мирно време се организира и води разузнаване, като използва възможностите на българския търговски флот. За целта той изгражда, подготвя и използва сътруднически апарат сред екипажите на българските търговски кораби.
Разузнавателните задачи изпълнява изключително чрез наблюдение и използване на технически средства.
2. Разузнавателният отдел (ВМФ) не разработва и не вербува агентура из средите на чужди граждани, не създава сътруднически апарат на територията на НРБ и не използва сътрудниците от корабите за изпълнение задачи в НРБ.
3. Разузнавателната работа чрез сътрудническия апарат се организира и води съгласно изискванията, залегнали в основните ръководни документи по оперативната работа в БНА и указанията на Началника на Разузнавателно управление.
4. Основните планиращи документи на отдела и обобщените справки за привличане на нови сътрудници и изоставянето на такива се утвърждават от началник щаба на ВМФ.
5. Получената информация от РО на ВМФ се предоставя в обработен вид и на РУ-ГЩ.
За извършената организационна и разузнавателна работа началникът на РО се отчита, освен пред командващия и началник-щаба на ВМФ, и пред началника на РУ-ГЩ.
6. Разузнавателното управление осъществява периодически и при нужда контрол и помощ на отдела по организирането и воденето на разузнавателната работа със сътрудническия апарат. То контролира за спазването на основните принципи в оперативната работа и свежда указания при настъпване на съответни изменения. Поставя задачи на РО-ВМФ за изпълнение чрез сътрудническия апарат.
7. За осъществяване ръководство на сътрудническия апарат РУ-ГЩ предоставя в разположение на ВМФ необходимите щатни бройки по щат 15 за назначаване на оперативни работници под прикритие в системата на Българския търговски флот.
8. Сътрудническият апарат, който създава разузнавателният отдел, се води на отчет в картотеката на РУ-ГЩ. За целта отделът попълва и изпраща своевременно картони образец № 2 и № 4.
Преди разкриването на разработка за привличане на нови сътрудници Разузнавателният отдел задължително извършва проверка чрез РУ-ГЩ по оперативния отчет с образец № 1.
Оперативните дела на сътрудниците се завеждат по регистъра на РУ-ГЩ. Те се съхраняват в секретното деловодство на Щаба на ВМФ в отделен шкаф. До делата нямат достъп служителите от секретното деловодство.
Делата на изоставени сътрудници се сдават в архива на РУ-ГЩ.
9. Задачите на разузнавателния отдел се осигуряват с финансови средства за специални нужди от РУ-ГЩ. Средствата се получават от финансовата служба на РУ-ГЩ и се отчитат в нея. Изразходват се изключително за оперативни нужди.
Предложенията за изразходване на специални средства се утвърждават от командващия и началник-щаба на ВМФ.
Финансовите отчети се утвърждават от финансовата служба на РУ-ГЩ и се съхраняват в неговия архив.
Всички указания и разпореждания на началника на РУ-ГЩ относно целесъобразността, реда и начина за
изразходване и отчитане на средствата за специални нужди са задължителни за РО-ВМФ.
10. Разузнавателно управление - ГЩ планира и осигурява фотолабораторията на РО-ВМФ с фотоматериали и фототехника.
Фотолабораторията се използва и от разузнавателния пункт на РУ-ГЩ във Варна.
11. За осигуряване подготовката и работата със сътруднически апарат РО-ВМФ използва конспиративна квартира, която се предоставя от командването на ВМФ. Наемът за същата се изплаща от специалните средства. Квартирата се оборудва с кечово имущество от тила на ВМФ.
13. Военноморският флот осигурява разузнавателния пункт на РУ-ГЩ във Варна и Бургас със служебни помещения, кечово имущество, отопление, осветление, почистване и охрана.
Осигурява също и техническото обслужване на транспортните средства.

Първи зам. министър на народната отбрана и началник на Генералния щаб на БНА
Генерал-полковник: (п) СЕМЕРДЖИЕВ

Подготвил публикацията: Петър ДАСКАЛОВ

Илюстрациите са от: „Албум от нагледни пособия за политическите занятия в Българската народна армия”, Свитък ІІ, Държавно военно издателство, 1959 г., тираж 6500