НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
11-ТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪЮЗА НА
ПОДВОДНИЧАРИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


ОБЯВА
С решение в протокол № 6/15.02.2018 г. на УС на СПРБ се насрочва 11-то редовно Общо събрание на Съюза при следния Дневен ред:
Управителния съвет на Съюза на подводничарите в Република България
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо отчетно събрание на Сдружението на 20.04.2018 г. (петък) в 16.00 часа в гр. Варна, бул. „Вл. Варненчик” 2, в концертна зала на ВМК (ДНФ), при следния дневен ред:
1. Отчет на УС за дейността на сдружението през 2017 г.; проект за решение - ОС приема годишния отчет за дейността на Сдружението през 2017 г. и освобождава УС от отговорност за взетите решения съгласно Устава през отчетния период;
2. Отчет на КС за 2017 г.; проект за решение - ОС приема годишния отчет на КС за 2017 г. и освобождава КС от отговорност за взетите решения съгласно Устава през отчетния период;
3. Приемане план-програма за дейността на сдружението през 2018 г.; проект за решение-ОС приема план-програмата за дейността на сдружението през 2018 г.;
4. Разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 17.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

15.02.2018 г.
Председател на Управителния съвет на СПРБ
гр. Варна
О.р. капитан 1 ранг (п) Станко Станков

След края на събранието се организира другарска среща от 18:30-22:00 ч. в Гарнизонния стол на бул. „Сливница“ 59. Моля потвърдете присъствие на телефони: 0882360232 (П. Димитров.), 0878644789 (Ас. Дачев), 0889918862 (Т.Д. - Шаблата)