НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
РЕДОВНО ГОДИШНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „БУЛСАР К.Д.П.
НИКИФОР ГЕРЧЕВ”


П О К А Н А
За провеждане на редовно годишно отчетно Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел „БУЛСАР к.д.п. Никифор Герчев”, Булстат 103660050

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „БУЛСАР к.д.п. Никифор Герчев” Булстат 103660050, със седалище и адрес на  управление: Варненска област, Община Варна, гр. Варна, ул. „Крали Марко“ № 15 със свое Решение от 20.01.2023 г. свиква редовно Общото годишно отчетно събрание на Сдружението, което ще се проведе  на 23.02.2023 г., от 16:00 ч., в гр.Варна, ул. „Генерал Столетов“ № 3 в Клуба на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва при следния Дневен ред:
1. Доклад на контрольора за легитимността на събранието;
2. Приемане на доклада за дейността на Сдружението, финансовия отчет за 2022 г. и освобождаване на членовете на УС от длъжност и отговорност;
3. Приемане на Програма за 2023 г.;
4. Предложение за промяна на Устава на Сдружението във връзка с годишните вноски;
5. Други.
При липса на кворум на основание на чл. 27. От ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе от 1700 на същия ден, на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове на Сдружението да се явят.
Писмените материали ще бъдат на разположение за запознаване в седалището на Сдружението.
Поканват се да присъстват всички членове на СНЦ „БУЛСАР к.д.п. Никифор Герчев“.
(При невъзможност за присъствие да се предостави пълномощно по приложения образец)

Управителен съвет на СНЦ „БУЛСАР кдп Никифор Герчев“
23.01.2023 г.
Гр. Варна


к.д.п. Никифор Герчев
Приложение 1

П  Ъ  Л  Н  О  М  О  Щ  Н  О

Долуподписаният .........................................................................................................................................
(три имена) с ЕГН: ................................ и постоянен адрес: .........................................................................
.....................................................................................................................................................................
Упълномощавам ............................................................................... (три имена)
с ЕГН:........................................................................и постоянен адрес:
...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
да ме представлява при провеждане на извънредната сесия на Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел „БУЛСАР” с Булстат 103166050, със седалище и адрес на управление: Варненска област, Община Варна, г. Варна, ул. „Крали Марко”, № 25, което ще се проведе на 23.02.2023 г. от 16:00 ч. в г. Варна, ул. „Генерал Столетов”, № 3 в Клуба на Съюза на Офицерите и Сержантите от запаса и резерва при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:
1. Доклад на контрольора за легитимността на събранието;
2. Приемане на доклада за дейността на Сдружението и финансовия отчет за 2022 г. и освобождаване на членовете на УС от длъжност и отговорност;
3. Приемане на Програма за 2023 г.;
4. Предложение за промяна на Устава на Сдружението във връзка с годишните вноски;
5. Други.
Упълномощеният има право да гласува изцяло по своя преценка при вземането на решения по всички точки от горепосочения Дневен ред.

Упълномощител:    ...............................................................................................................................................
                                          (дата)                         (подпис)                                             (имена)