НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
ПРОМЕНИТЕ В GMDSS СЛЕД 1 ЯНУАРИ 2024 Г. CHANGES TO GMDSS AFTER JANUARY 1, 2024
Този въпрос се дискутира от години. Може би от Световната радиокомуникационна конференция на ITU от 2007 - World Radiocommunication Conference, WRC 7, когато започна преглед за ревизия на честотите за GMDSS. Особено важна работа бе извършена на WRC 12. По въпроса за промените в GMDSS (или по-точно - по въпросите) бе извършена една огромна работа в IMO, като имаше и български участници в част от работите (в предварителните дейности до 2014 г.). Важно е да се знае, че някои от одобрените промени са вече в сила, а други бяха отложени за 1 януари 2028 г.
Много от морските лица са наясно с промените, но някои въпроси следва да се дискутират. Тук авторите са се опитали да хвърлят още малко светлина, имайки предвид опита си в тази област, но най-вече въпросите, които получиха от моряци и студенти в последните седмици.
Глава IV, Радиокомуникации, на Конвенцията SOLAS е с най-много промени. Важните от тях, които засягат ежедневните комуникации на борда на кораба, ще бъдат разгледани последователно по-долу.
Важно е да се отбележи, че променената и допълнена глава IV на конвенцията SOLAS е напълно описана в документа, цитиран по-долу:
RESOLUTION MSC.496(105)
(adopted on 28 April 2022)
AMENDMENTS TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE
SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974

1. Нови формулировки. Първоначално ще се обърне внимание на някои нови формулировки и дефиниции. Призната мобилна сателитна служба / услуга (Recognized Mobile Satellite Service, RMSS), е такава служба, която е призната от Международната морска организация с възможности да предоставя сателитни комуникационни услуги на море, поддържани от корабната земна станция (Ship/Mobile Earth Station, SES) на борда.
В момента - февруари, 2024 г. - такива сателитни системи са INMARSAT, със своите Inmarsat - C и Inmarsat - mini C терминали и IRIDIUM GMDSS със съответстващи терминали. За момента станция IRIDIUM GMDSS се произвежда само от един производител. Надяваме се съвсем скоро да има и други такива. Има ясни индикации за това. Терминалите (станциите) за INMARSAT се произвеждат от ред производители, както е известно. Напълно е възможно скоро да има и други признати сателитни системи. 
Дефиниране на зоните: Дефинициите на зони А1, А2 и А4 остават непроменени. Дефиницията на зона А3 се променя така: „Зона, с изключение на морските зони A1 и A2, в обхвата на призната мобилна сателитна услуга (RMSS), поддържана от корабната земна станция (SES), носена на борда, в която е налично непрекъснато предупреждение“ (последното означава непрекъсната вахта за сигнали за бедствия, както и за предупреждения в приоритетите „срочност” и „безопасност”).
2. Промени в действие. На първо място се вижда, че в дефиницията отсъства INMARSAT, защото вече и други системи са признати от IMO. На второ място е особено важно, че се прави референция към носената на борда апаратура. Това означава, че зоната А3 се определя за даден кораб не само с покриването със сигнал от съответната сателитна комуникационна система, но и от това каква апаратура за дадена сателитна система носи корабът. Т.е., ако корабът, хипотетично, няма никаква сателитна система и не е в зоните А1 и А2, той попада в зона А4, независимо къде се намира. Това обаче практически е различно. По-долу ще се види, че се иска да има поне една корабна земна станция от призната сателитна система на корабите в зона А3. Ясно e, че сега покритието на зона А3 става променливо - без полярните области с INMARSAT и с полярните области с IRIDIUM GMDSS. По дефиниция за първична система се приема тази с по-малък обхват на покритие, в случая INMARSAT, но това не е заявено изрично, защото за в бъдеще вероятно ще се появяват и други системи, които ще бъдат признати. По този начин, без промяна на SOLAS, те ще могат да се въведат в състава на GMDSS, след като са признати от IMO.
Друга промяна следва от това, че вече има покритие на полярните области със сателитен сигнал и че радиотелексът е прекалено остаряла система. Поради тези и други причини, които ще бъдат засегнати по-долу, ефективно от 1 януари, 2024 г. радиотелексът (Narrow Band Direct Printing, NBDP) вече не е изискване на SOLAS и няма никакво задължение корабите да имат подобна техника. Това води до факта, че такива съоръжения няма вече да се проверяват от Port State Control или Flag State Control  при съответните инспекции. Следователно те няма да бъдат вписвани и в съответните корабни документи. Нека да дискутираме и въпроса за честотите, които са определени за радиотелекс в Приложение 17 на Радиорегламента. От 1 януари, 2023 г. честотите, които бяха преди това за бедствие, престанаха да се ползват за такива цели, тъй като са предвидени за бъдеща автоматична система за влизане във връзка на КВ. Част от честотите ще се използват за новата система NAVDAT, която ще даде много повече възможности от NAVTEX. NAVDAT ще работи на СВ и на КВ.

Нека да се разгледа и още един въпрос, който не е съвсем ясно третиран в документите. Какво ще се прави с годната и работоспособна радиотелексна апаратура на борда? Ще се използва само за получаване на информация за морска безопасност (Maritime Safety Information, MSI) или и за други цели? Има два подхода …

Пълния текст на тази статия на авторите: © Стефан Димитров, © Чавдар Александров, © Благовеста Кръстева, © 2024 г., Варна; © Stefan Dimitrov, © Chavdar Alexandrov, © Blagovesta Krysteva, © 2024, Varna, (в PDF-формат) можете да прочетете тук.

Фиг. 1. IMO - Подаръци от страните-членки - част от огромна колекция
Fig. 1. IMO - Gifts from member countries - part of a huge collection
Фиг. 2. IMO - първите шест генерални секретари на снимките - Ove Nielsen,1959 - 1961, Дания; William Graham, 1961 - 1963, Обединеното кралство; Jean Roulier, 1963 - 1968, Франция; Colin Goad, 1968 - 1974, Обединененото кралство; C P Srivastava, 1974 - 1990, Индия; William O'Neil, 1990 - 2003, Канада; Непоказани на снимките - Efthimios E. Mitropoulos, 2003 - 2011, Гърция; Koji Sekimizu, 2011 - 2015, Япония; Kitack Lim, 2015 - 2024, Южна Корея; Arsenio Dominguez, 2004 -, Панама.
Fig. 2. IMO - the first six secretaries-general of the photos - Ove Nielsen, 1959 - 1961, Denmark; William Graham, 1961 - 1963, United Kingdom; Jean Roulier, 1963 - 1968, France; Colin Goad, 1968 - 1974, United Kingdom; C P Srivastava, 1974 - 1990, India; William O'Neil, 1990 - 2003, Canada; Not shown in the photos - Efthimios E. Mitropoulos, 2003 - 2011, Greece; Koji Sekimizu, 2011 - 2015, Japan; Kitack Lim, 2015 - 2024, South Korea; Arsenio Dominguez, 2004 -, Panama.