избор на брой
"Морски колекции"
начало
ЗНАЧКА „ПЕТО БАЛКАНСКО ПЪРВЕНСТВО ПО
ВЕТРОХОДСТВО – НЕСЕБЪР `71”

Значката е произведена по повод организирането и провеждането на Петото Балканско първенство по ветроходство с домакинството на българския черноморски град Несебър. Няма издирени данни за автора на дизайнерския проект, за производителя и за тиража. „Морски вестник” изказва благодарност на капитан Стефан Методиев, който ни предостави значката, за да я снимаме. На тази балканиада главен съдия е бил Иван Атанасов (Ванича) от Бургас, а негов заместник – капитан Стефан Методиев.
Значката представлява кръг с диаметър 40 мм, дебелината й е един милиметър. Изработена е като кръгов щит – с леко изпъкнал аверс и съответно вдлъбнат реверс. Изработена e от жълт метал. Изображението е покрито с качествен емайл и представлява два концентрични кръга. Във вътрешния кръг е разположено стилизирано изображение на пет ветрила, изобразяващи петте балкански първенства по ветроходство. Тъмносиният фон е разделен по средата, за да изобрази морето и небето над хоризонта. Долната част – морската, е набраздена на много близко разположени една до друга хоризонтални ивици.
В пространството между двата концентрични кръга върху бял фон е поставен надпис със златистожълти букви: „Пето балканско първенство по ветроходство. Несебър 71”. Начинът на закрепване на значката е чрез безопасна игла, като носещата част е запоена с две планки към повърхността на реверса.
МОРСКИ ВЕСТНИК
Снимки МОРСКИ ВЕСТНИК


Значката „Пето Балканско първенство по ветроходство – Несебър`71”, аверс.
Значката „Пето Балканско първенство по ветроходство – Несебър`71”, реверс.