НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар ::
 СЪЮЗЪТ НА ПОДВОДНИЧАРИТЕ УЧАСТВА В ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОТБРАНАТА
На 12.07.2012 г., четвъртък, в зала 1 на Централния военен клуб в София се проведе Общо събрание на Обществения съвет по въпросите на отбраната (ОСВО). В работата на Събранието взе участие и членът на Управителния съвет (УС) на Съюза на подводничарите в Република България (СПРБ), капитанът от резерва Красимир Кръстев – упълномощен представител на СПРБ. В събранието взеха участие представители на 20 от общо 25 организации-членки на Общото събрание. С констатиране на кворума, председателят на ОСВО - о. р. генерал-лейтенант Кирил Цветков откри събранието и предложи за гласуване :
- Утвърждаване на нови членове на Общото събрание;
- Избор на ръководство на събранието.
С пълно мнозинство участниците в събранието приеха новите членове на ОС и избраха за ръководител на събранието о. р. младши лейтенант Петър Велчев.
От своя страна ръководителят представи гостите на събранието:
- ген.-м-р Йордан Йорданов – заместник-началник на отбраната;
- о.р. ген.- л-т Атанас Запрянов – съветник на министъра на отбраната;
- о.р. полк. Николай Икономов – представител на дирекция „Човешки ресурси и връзки с обществеността” (ДЧРВО) в Министерството на отбраната.
В поздравителните адреси от министъра на отбраната, началника на отбраната и Директора на „ДЧРВО”-МО до председателя на ОСВО и участниците в събранието бе изтъкната необходимостта от съществуването на ОСВО като основна връзка между гражданското общество и армията. Също така бе изразена готовността за още по-тясно сътрудничество между МО и ОСВО за реализиране целите, намеренията и задачите на ОСВО. 
Във връзка с разрешаването на проблема с ползването на военните санаториуми от военноинвалидите и запасните генерал Запрянов посочи необходимостта от контакти с други ведомства и министерства, под чиято „шапка“ са тези здравни заведения. На ген.-л-т Цветков в качеството му на председател на съвета бе връчен плакет на дирекция „Човешки ресурси” в МО.
Дневният ред на събранието, гласуван единодушно, включваше:
- отчетен доклад на Председателя на ОСВО;
- предложения за промени в правилника на ОСВО;
- избор на членове на ОСВО;
- избор на ново ръководство;
- приемане на Програма за дейността на ОСВО през 2012-2013г.;
- приемане на декларация от Общото събрание.
В своя отчетен доклад председателят на ОСВО посочи дейностите, инициативите и мероприятията, изпълнени от Съвета в рамките на изтеклата година от съществуването му. Генералът не спести самокритика към ръководството на ОСВО и посочи като основна слабост в дейността на съвета – отсъствието на активност в голяма част от организациите, членуващи в ОСВО. Освен това ген. Цветков отправи обоснован упрек към държавните институции, които не взеха под внимание редица декларации и документи, изпратени им от ОСВО с цел защита правата и интересите на ветераните, военноинвалидите, офицерите и сержантите от резерва и действащия състав на БА, и такива, които засягат сигурността на страната.
След изслушване на доклада на ген.-л-т К. Цветков, както и при обсъждането на всички точки от дневния ред, възникваха разгорещени дебати между участниците, включително и с участие на гостите на събранието. В резултат бяха направени промени в част от предложените за приемане текстове. Както се казва: „Истината се ражда в спора“.
Участниците в събранието приеха членове на ОСВО да бъдат председателите на девет организации-членки на Общото събрание, в това число и председателят на Управителния съвет (УС) на Съюза на подводничарите в Република България (СПРБ) – о. р. капитан І ранг Станко Станков. За председател на ОСВО единодушно бе преизбран о. р. ген.-л-т Кирил Цветков, за зам.- председател - о. р. ген.-л-т Стоян Топалов и за Секретар на съвета – о. р. полк. Спиридон Спиридонов.
Представителите на организациите приеха с мнозинство (след направените корекции)  „Програма за дейността на ОСВО през 2012-2013 г.“ и „Декларация от Общото събрание“.

Капитан Красимир КРЪСТЕВ – офицер от резерва,
Член на УС и председател на секцията на СПРБ – София