НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
 БЮЛЕТИН [НА УПРАВЛЕНИЕ ВОДЕН ТРАНСПОРТ]. 1949-1953 Г.
* Слабо известно морско периодично издание

Доколкото преди 40 години Бюлетинът [на Управление Воден транспорт] е описан в библиографски указател [1], той разбира се е известен, но пък не е споменаван в морскоисторическата литература и в този смисъл е слабо познат. Понастоящем екземпляри от него се съхраняват в поне три библиотеки - НБ „Св. Св. Кирил и Методий” (НБКМ), Университетската библиотека при СУ „Св. Климент Охридски” - София (СУ-УБ), и РБ „Пенчо П. Славейков” - Варна (РБПС), и сведенията за библиографското му описание са противоречиви.
Според споменатия вече библиографски указател, издаден от НБКМ през 1975 г., издателските данни са:
Бюлетин. Издава М-во на транспорта - управл. на водния транспорт. Излиза двуседмично. София, Наука и изкуство, печ. Стоп. развитие, 500 тираж.
I              1949           15 юли - 1 декември                 6-15
II             1950            1 януари -15 декември            1-24
III            1951           1 януари - 31 декември            1-24
IV           1952            31 януари - 20 декември          1-23/24
V            1953            20 януари - [април]                  1-5
Към това библиографско описание е добавено обяснението, че за първите пет броя на първата година (1949) НБКМ не разполага към 1975 г. със сведения, а наименованието на изданието „Бюлетин” е променено на „Бюлетин на водния транспорт” през 1953 г. Друга интересна издателска подробност е, че през първата година броевете от  6 до 13 са издавани от Министерството на  железопътните, автомобилните и водните съобщения (МЖАВС) - Българско  речно плаване. От 22 октомври 1949 г. МЖАВС е преобразувано в Министерство на транспорта. Не успях лично да прегледам броеве от първата година, т.к. те липсват в РБПС, но въз основа на извършената структурна промяна в министерствата по онова време приемам, че МТ-УВТ става издател на този „Бюлетин” едва от бр. 14 на 1949 г.
За разлика от тези сведения, които следват от библиографския указател, издаден през 1975 г. по данни от НБКМ [1], в съвременния електронен каталог COBISS/OPAC на НБКМ данните за същото издание са по-различни и противоречиви: от една страна, за официално заглавие през периода 1949-1953 г. е посочено „Бюлетин на водния транспорт”, а, от друга, в забележките към това издание се твърди, че през периода 1949-1952 г. то е само „Бюлетин” при издател МТ-УВТ. И нито дума за евентуално липсващи броеве 1-5 през първата година. Дали НБКМ наистина притежава вече тези броеве и какво е действителното заглавие на изданието през 1949 г. остава загадка и изисква допълнителна проверка.
СУ-УБ приема, че през целия период 1949-1953 г. излиза „Бюлетин на водния транспорт” и негов издател е Министерството на транспорта. Доколкото към това библиографско описание липсват забележки [2], би трябвало тази библиотека да притежава пълна колекция от изданието, включително евентуално липсващите в НБКМ броеве от 1 до 6 на 1949 г.
Още по-различни са сведенията в електронния каталог на РБПС: Бюлетин на министерството на транспорта, издаван през периода
февруари 2015 г.
Първата страница на бр. 1 от 1950 г.)
Бюлетин [на Управление Воден транспорт], г. II, 1950, № 1 стр. 2
1950-1955 г. [3]. Като издател през целия период е посочено УВТ, а библиотеката притежава, според каталога, всички броеве за 1950-1952 и 1955 г. Какво показва проверката на тези годишнини?
Броевете на бюлетина през 1950 г. не са от първата му издателска година, а от втората и съответно 1951 г. е г. III, а 1952 г. - г. IV. Заглавието на челната страница на изданието през периода 1950-1952 г. е само „Бюлетин”, а издателят е МТ-УВТ. Интересно е обаче това, че на всяка страница след челната най-отгоре е отпечатано заглавието:  през 1950 г. - Бюлетин на У. В. Т., през 1951 и 1952 г. - Бюлетин на УВТ. Съхранените броеве от 1955 г., които са регистрирани под същата сигнатура, имат заглавието „Бюлетин на Министерството на транспорта” и съдържанието им категорично доказва, че те не са морско издание.
Броевете на „Бюлетина” през периода 1950-1952 г. съдържат интересна и неизползвана досега информация за морската история на България - предимно за корабоплаването (морско и речно) и корабостроенето, но предлагат сведения и за пристанищата, класификационния контрол и морското книгоиздаване. „Бюлетинът” съдържа и данни за близо 70 плавателни съда, значителна част от които са слабо известни или неизвестни в морската история. Например: „Втора петилетка”, „Димитровград”, „Балчик”, „Вихър”, „Враца”, „Козлодуй” и др.
Доколкото до края на 1952 г., т.е. през по-голямата част от периода, бюлетинът очевидно е популярен повече със заглавието Бюлетин УВТ, за препоръчване е той да бъде описан със заглавието Бюлетин [на Управление Воден транспорт], а не с неинформативното „Бюлетин”, грешното „Бюлетин на Министерството на транспорта” или неточното „Бюлетин на водния транспорт”, което се появява само на шест броя през 1953 г. (от общо 92 броя през 1949-1953 г.), след което изданието е закрито.
Иска ми се да вярвам, че някой от читателите ще има възможност да проучи в НБКМ и СУ-УБ съхранените там броеве на „Бюлетина” за 1949 и 1953 г. и ще допълни сведенията за това морско издание.  

Литература
1. Български периодичен печат 1944-1969. Библиографски указател. Т. 1 А-М. Съставител Мария Вл. Спасова. С., Наука и изкуство, 1975. 491 с.
2. https://primo.nalis.bg/primo_library/
3. https://catalog.libvar.bg/

Иван АЛЕКСИЕВ