НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
 И ОТНОВО: ЗА СКРОМНО УЧАСТИЕ - ЩЕДРИ ПОЧЕСТИ, ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ПРИНОС - ПАК
ПРЕНЕБЕРЖЕНИЕ... (1)


Защо акад. В. Сгурев не харесва глава V от книгата „Храм на знания технически...”

През пролетта на 2015 г. беше отпечатана книгата „Българското техническо дружество в архивни документи”, посветена на 145-ата годишнина на Българската академия на науките (БАН) и на 130-ата годишнина на Федерацията на научно-технически съюзи в България (ФНТС) [1]. Солидно академично издание, на което съставители и научни редактори са акад. Васил Сгурев, председател на Отделението за инженерни науки към БАН, и чл.-кор. Христо Белоев, ректор на Русенския университет „Ангел Кънчев” и председател на Съюза на учените в България - клон Русе. Запознах се с философията на книгата най-напред по текста на предисловието, публикувано в интернет [2], но после благодарение на дарителския жест на акад. В. Сгурев получих и самата книга.
Висшият научен статус на двамата съставители и научни редактори, разкошното полиграфично изпълнение и солидното академично издателство са, формално погледнато, благоприятни предпоставки за качеството на съдържанието на  новото издание. Изследвам и популяризирам историята на Българското техническо дружество в Русе (БТД) от 35 години, споменат съм и дори коментиран на редица места в новата книга и затова се чувствам морално задължен да изразя мнение за нея. Преди всичко правя обаче следните уточнения:
- за краткост означавам новата книга със съкращението СборникБТД, а издадената през 2010 г. моя монография за историята на БТД [3] -      КнигаХЗТ;
- във въведението на СборникБТД (с. 15-16) липсва уточнение кой от двамата съставители и научни редактори за кои текстове от книгата (с. 15-201) отговаря, а вследствие на това разпределението на отговорността за тези текстове между акад. В. Сгурев и член-кор. Хр. Белоев е повече от неясно. От друга страна, в коментарните бележки, поставени съгласно установената практика в кръгли скоби, се използва съкращението „б. а.”, сиреч „бележка на автора”, но името на автора (или авторите?) е премълчано. В заключението на СборникБТД, където са обобщени най-важните резултати, са споменати „авторите (подч., И.А.) и съставителите на настоящата книга” [1, с. 193], но въпросните автори отново, кой знае защо, са анонимни... Тъй като СборникБТД е ПЪЛЕН С ГРЕШКИ, НЕТОЧНОСТИ И НЕЯСНОТИ, за да не бъда голословен за тези твърдения, каквито са немалкото неадресирани внушения на неясните автори на СборникБТД към автори на други публикации, налагат се коментари от моя страна. При тези коментари обаче единствено от съображения за краткост на словосъчетанието „анонимни автори, съставители и научни редактори” използвам обобщението „автори” …

Пълният текст на статията на инж. Иван АЛЕКСИЕВ (в PDF-формат) можете да прочетете тук.

(Следва част 2 - Защо акад. Васил Сгурев се съмнява в спомените на Константин Божков)